OCR Norway

 

Vedtekter for Team OCR Norway, stiftet 5. november 2016, med senere endringer, senest av 26. februar 2018.

§1 Formål
Formålet med Team OCR Norway [herunder kalt teamet] er å spre treningsglede og å samle folk til både hinderløpskonkurranse og trening. Det skal være et sted der folk møter samhold, og der det er plass til alle. Teamet skal legge til rette for treningsglede, motivasjon og fremme utvikling innen hinderløp for alle.

§2 Medlemmer

(1) Det stilles ingen krav for å bli medlem i Team OCR Norway. Teamet er for alle, uansett nivå. Det er plass for både mosjonister og eliteutøvere.

 

(2) Ved deltakelse på hinderløp, skal medlemmet delta under teamnavnet Team OCR Norway, og løpe i teamets offisielle vest. Dette for å øke synligheten til teamet, i tillegg til å styrke det samholdet vi ønsker å stå for.

a) Unntak kan gjøres. Må avklares med skriftlig henvendelse til styret.

 

(3) Medlemskap i teamet er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(5) Teamet kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap og skal strykes fra teamet medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§3 Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet.

§4 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i teamet, skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn, der det velges eller oppnevens eller oppnevnes mer enn tre personer. Der det velges eller oppnevnes tre personer, eller færre skal begge kjønn være representert.

(3) Overordet organ kan, når det foreligger særlig forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

§5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av teamet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
a) Styremedlem kan ikke ha verv eller økonomiske interesser i en kommersiell arrangør eller klubb/team i hinderløp.

(2) En arbeidstaker i et team har ikke stemmerett på teamets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i teamet: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere team som deltar i samme konkurranseform.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i teamet.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til teamets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

§6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i teamet er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i teamet plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i teamet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med kontrakt og medlemskap i teamet.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med teamet.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at teamet gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til teamets styre.

(6) Teamets styre kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon

 

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til teamet

(1) En person som har en avtale med teamet som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av teamet er ikke valgbar til verv innen teamet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av teamet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av teamet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i teamet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i teamet.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og teamets interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i

teamet.

 

§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i teamet vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (Møteleder leses Styreleder/Nestleder)
 (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§10 Årsmøte

(1) Årsmøtet er teamets øverste myndighet og skal avholdes senest innen utgangen av mars

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel til medlemmene via e-post, ev. ved kunngjøring på egen nettside.

(3) Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt pr. e-post til styret senest 2 uker før årsmøtet.

(4) Fullstendig saksliste skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(6) Alle teamets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(7) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag til endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

(8) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. teamets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(9) Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

§11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigent trenger ikke være medlem av teamet.

§12 Årsmøtets oppgaver
 

(1) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle teamets årsmelding.

5. Behandle teamets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta teamets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer, 2 styremedlemmer og to varamedlem

d) 2 revisorer

e) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Leder velges i partallsår, for to år av gangen. Nestleder velges oddetallsår, for to år av gangen.

1 styremedlem velges partallsår, for to år av gangen. Kasserer og 1 styremedlem velges oddetallsår for to år av gangen. Vara velges årlig.

Styret konstituerer seg selv, og fordeler oppgaver.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§13 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§14 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i teamet innkalles av teamets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i teamet

b) Vedtak av styret i teamet

c) Vedtak av styret i overordet organisasjonsledd

d) Skriftlig krav fra 1/3 av teamets medlemmer

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på teamets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer iht. teamets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i teamet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendig saksdokument skal følge innkallingen.

 

§15 Teamets styre

(1) Teamet ledes og forpliktes av styret, som er teamets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser

b) Føre medlemslister

c) Jobbe med innhenting av rabattavtaler/sponsoravtaler

d) Drifte teamets nettside

e) Oppfordre medlemmene til å holde/invitere til fellestreninger

f) Holde teamets utstyr i orden (telt, flagg og evt. andre eiendeler)

g) Drifte økonomien til teamet forsvarlig

h) Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

i) Representere idrettslaget utad

§ 16 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i teamet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 17 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av teamet må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre team anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 16

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av teamet tilfaller teamets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av overordet organ. Underretning om at teamet skal oppløses, skal sendes til overordnet organ 14 dager før teamet holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. Ved mangel på overordnet organ skal midlene overføres til et veldedig formål i Norge.